Общи условия за използване на Интернет страница www.mgderm.bg

Добре дошли на Интернет страницата на МГ Дерм – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика по дерматология и венерология ЕООД („Уебсайта“).

I. Общи положения

1. Уебсайтът е достъпен на адрес www.mgderm.bg. Уебсайтът е собственост на  МГ Дерм – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика по дерматология и венерология ЕООД.

2. Ползвайки този Уебсайт, включително, но не само като разглеждате, кликвате на линкове, въвеждате информация и други, Вие се съгласявате, че познавате и приемате настоящите Общи условия за използване на Интернет страница www.mgderm.bg („Общите условия“) и сте съгласни със съдържанието им и с всички последващи промени в тях, както и че  сте обвързани от тях и ще ги спазвате. Ако не сте съгласни с някои и/или с всички от Общите условия, Вие не трябва да използвате информацията и/или услугите, предоставяни от Уебсайта.

3. С достъпването на този Уебсайт Вие се задължавате да използвате Уебсайта и цялото му съдържание законосъобразно в съответствие с условията, посочени в настоящите Общи условия, и съгласно предназначението му.

4. С посещението на Уебсайта Вие потвърждавате, че сте навършили пълнолетие, съгласно законодателството на Република България, сте напълно правоспособен и дееспособен гражданин и сте запознати и съгласни с описаните по-долу изисквания и условия.

II. Предмет

5. Настоящите Общи условия са  изготвени и предназначени да уредят отношенията между МГ Дерм – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика по дерматология и венерология ЕООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 207574312, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, район Витоша, Бизнес център „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, партер, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и всеки един от потребителите на Уебсайта, наричани по-долу за краткост „Потребител/и“, във връзка с използването на Уебсайта от Потребителя.

6. Други документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Потребителите, свързани с използването на Уебсайта, са:

6.1. Политика за поверителност (Известие за поверителност) – достъпна на адрес https://www.mgderm.bg/politika-za-poveritelnost,  и

6.2. Политика на бисквитките – достъпна на адрес https://www.mgderm.bg/politika-za-biskvitkite

III. Данни за Доставчика

7. Информация относно Доставчика:

7.1. Наименование: МГ Дерм – Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика по дерматология и венерология ЕООД.

7.2. ЕИК: 207574312.

7.3. Вписване в публични регистри: Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

7.4. Седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район „Витоша“, Бизнес център „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, партер.

7.5. Адрес: гр. София 1766, район „Витоша“, Бизнес център „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, партер.

7.6. Имейл за кореспонденция: info@mgderm.bg

IV. Надзорни органи:

8. Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,  Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg.

9. Комисия за защита на потребителите, адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3 , 4 и 5, тел. 02/933 0565, факс 02/9884218, Интернет страница: www.kzp.bg.

10. Комисия за защита на конкуренцията, адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18, тел.: 02/935 62 22, Имейл: delovodstvo@cpc.bg, Интернет страница: www.cpc.bg.

V. Относно Уебсайта. Освобождаване от отговорност

11. Уебсайтът и услугите, предлагани чрез него, функционират при правилата, описани в настоящите Общите условия.

12. Достъпът до Уебсайта и ползването му са безплатни, т.е Доставчикът не начислява такси или други плащания за достъпа до и ползването на Уебсайта.

13. За да използвате Уебсайта не е необходима регистрация.

14. Предоставяната от Доставчика чрез Уебсайта информация е актуална и коректна, но Доставчикът не гарантира, че Уебсайтът не съдържа неточности и/или пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.

15. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от това как предоставяната от Уебсайта информация и/или съдържание се използва, тълкува и интерпретира от Потребители/те.

16. Доставчикът не носи отговорност за последствия, предизвикани от действия на Потребители/те на Уебсайта, както и за вреди и пропуснати ползи, които са произтекли от употребата или от невъзможността за употреба на Уебсайта, на съдържащата се в Уебсайта информация и/или на електронни услуги на Уебсайта.

17. Отговорността за използването на Уебсайта е изцяло на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи и/или неблагоприятни последици в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, прекъсване и/или проблем, свързан с употребата на Уебсайта.

18. Доставчикът прилага всички необходими мерки, за да защити предоставяната от Уебсайта информация и/или съдържание от загуба, злоупотреба и/или промяна. Въпреки това Доставчикът не носи отговорност за промяна или манипулация на съдържанието на Уебсайта, след като то е публикувано.

19. Доставчикът не гарантира постоянното и непрекъснато функциониране на Уебсайта.

20. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал на Уебсайта, включително, но не само, снимки, текстове и други, или до целия Уебсайт, без съгласието на Потребители/те, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на прекъсването/спирането вреди за Потребители/те.

21. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта.

VI. Характеристики на услугите, предоставяни чрез Уебсайта

22. Уебсайтът има информационна, представителна и комуникационна функция.

23. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Потребителите от Доставчика чрез Уебсайта, са следните:

23.1. Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Уебсайта.

23.2. Доставчикът предоставя информация за себе си, за предоставяните от него услуги и процедури, за екипа си, за използваната от него апаратура, за помещенията, в които се осъществяват предоставяните от него услуги и процедури.  

23.3. Доставчикът предоставя възможност за запазване на час за предоставяните от него услуги и процедури чрез попълване на форма, достъпна на Уебсайта, и осъществяване на обратна връзка от страна на Доставчика. Потребителят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв. Използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между Потребителя и Доставчика. Договорът с Доставчика за извършване на съответната услуга се счита за сключен едва след получаване на потвърждение за това от страна на Доставчика.

23.4. Доставчикът предоставя възможност на Потребителите да са свържат с него чрез попълване на форма, достъпна на Уебсайта, и осъществяване на обратна връзка от страна на Доставчика. Потребителят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв. Използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между Потребителя и Доставчика. Договорът с Доставчика за извършване на съответната услуга се счита за сключен едва след получаване на потвърждение за това от страна на Доставчика.

23.5. Доставчикът предоставя възможност за генериране на телефонно обаждане към него чрез функционални бутони в Уебсайта.

23.6. Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания и заявки по електронна поща чрез функционални бутони в Уебсайта към електронната му поща.

23.7. Доставчикът предоставя възможност за ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

VII. Права върху интелектуална собственост

24. Цялата информация, публикувана на Уебсайта, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права. Доставчикът си запазва всички права посочени тук.

25. Софтуерът и/или програмните продукти, използвани за разработката и/или функционирането на Уебсайта или наличието на препратки към други такива, са защитени с авторски права, които принадлежат на съответните производители.

26. Уебсайтът може да съдържа имена и марки на продукти, апаратура и/или услуги, които са собственост на трети лица. Достъпът до Уебсайта, съдържанието на Уебсайта и настоящите Общи условия не трябва по никакъв начин да се разглеждат, разбират или тълкуват и не представляват предоставяне на лиценз или на права на интелектуална собственост за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице.

27. Ако узнаете за нарушение на авторски права в Уебсайта, молим, да ни уведомите на следния електронен адрес: info@mgderm.bg

VIII. Форсмажорни обстоятелства

28. Доставчикът не носи отговорност към Потребители/те за прекъсвания, забавяния, липса на услуги и/или на информация, предоставяна на Уебсайта, ако те се дължат на „непреодолима сила“ (форсмажор). Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след пускането в експлоатация на Уебсайта, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните, включително, на не само като: буря, земетресение, ураган, торнадо, наводнение или друго природно бедствие; война, терористичен акт, въстание, бунт, безредици или други граждански вълнения; епидемии, карантинни ограничения или други ограничения или препоръки във връзка с общественото здраве; стачки или локаути или други прекъсвания на труда; прекъсване на местни, национални или международни транспортни услуги; ембарго, липса на материали, вода, енергия или телефонни преноси, необходими за работата на Доставчика; което и да е обстоятелство, в резултат на което работата на Доставчика е възпрепятствана по приложим закон.

IX. Други. Контакт с нас

29. Информацията и материалите, достъпни на Уебсайта, са с информативен и общ характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/или консултация, предоставени от Доставчика на Потребителите.

30. Ако настоящите Общи условия не отговарят на Вашите въпроси, имате запитване, или имате нужда от друга информация или съдействие, техническа помощ, както и при забелязани неточности, дефекти и/или грешки в работата на  Уебсайта, можете да се свържете с нас на адрес: гр. София 1766, район Витоша, Бизнес център „Екс Ес Тауър“, ул. „Панорама София“ № 5, партер, или e-mail: info@mgderm.bg

X. Промени в настоящите Общи условия

31. Настоящите Общи условия са приети и са в сила от 01.11.2024 г.

32. Доставчикът си запазва правото да променя изцяло или частично настоящите Общи условия чрез публикуване на нова версия на Уебсайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта. В случай че не сте съгласни с направените промени, следва да спрете използването на  Уебсайта.